LCMT 2022

Algemeen Reglement (van toepassing op elke LCMT-deelnemer)

 1. Elke deelnemer meldt zich aan op de ON-LINE inschrijfpagina. U kan individueel inschrijven of u kan als 'hoofdboeker' na uw eigen registratie bijkomend personen toevoegen (voor clubs of gezinnen). BEVESTIGEN op het einde van de procedure.

 2. Er geldt een maximaal aantal van 600 deelnemers, waarvan 360 mountainbikers (3-daagse MTB), 190 cyclo-wegfietsers, 40 COMBI-Tourrijders en 40 Triathlon- en cross-duathlon deelnemers voor de editie 2021 Zodra de inschrijvingen volzet zijn, blijft het mogelijk om zich als RESERVE te melden. Reserve-deelnemers staan onderaan de lijsten en worden gecontacteerd zodra er wegens annulatie een plaats vrij komt. 

 3. De LCMT biedt aan alle deelnemers de gelegenheid om gebruik te maken van de faciliteiten bij de start/finish. Deelnemers kunnen zelf kiezen welk logement ze wensen. Boekingen hiervoor gebeuren buiten de organisator zelf, die dus niet kan instaan voor gebeurlijke discussies of betalingsproblemen tussen hotels en deelnemers.

 4. Douches & bike-wash worden door de organisator beschikbaar gesteld aan de start/finish-lokatie van het evenement. 
 5. Waarom nu al inschrijven en betalen?
  De LCMT is een populair evenement. Snel zijn is dus de boodschap. Verder geldt het motto: inschrijven = betalen, dit om 'nep-inschrijvingen te vermijden, waardoor andere deelnemers eventueel geen plaats meer krijgen. Tijdig inschrijven is ook de beste garantie voor een plaats in het LCMT-peloton. Bovendien geniet u voor 1 januari van het voordeeltarief. Wij aanvaarden voorschotten van 100 EUR voor allen die voor 31 december inschrijven. Een voorschot of volledige betaling volgt binnen de veertien dagen na de inschrijving, zoniet vernietigt het systeem de inschrijving (u krijgt wel eerst een 'automatische' herinneringsmail). Het saldo dient ten laatste op 28 februari betaald te zijn.

 6. Kunt u als deelnemer annuleren? JA, maar dit kan enkel mits voorleggen MEDISCH ATTEST (blessure of langdurige ziekte). Kosteloos indien u zelf een vervanger vindt. Verder: uitsluitend na voorleggen medisch attest wordt ticket overgezet naar de eerstvolgende editie. Zonder medisch attest kan volledige annulatie mits afhouding van 65 EUR.
 7. Indien door overmacht of heirkracht het hele evenement niet kan doorgaan op de gestelde datum, is geen terugbetaling mogelijk, tenzij 'veroorzaker' van het schrappen van het evenement aansprakelijk kan worden gesteld en alle kosten op 'veroorzaker' kunnen worden verhaald. Als organisator zullen wij in voorkomend geval wel alles in het werk stellen om toch tot een bevredigende oplossing te komen voor ALLE partijen. 
 8. Hoe betalen?
  Rekeningnummmer VZW BIKING EVENTS : : IBAN: BE63646901013008 BIC: BNAGBEBB   Alle bankgegevens staan ook vermeld in de reply-mail die u automatisch krijgt nadat een door u BEVESTIGDE inschrijving is verzonden via het on-line inschrijvingssysteem.
 9. Gedragscode tijdens het evenement: men gedraagt zich voorkomend, respectvol en sportief ten aanzien van alle leden van de organisatieploeg alsook ten aanzien van hotelpersoneel en federatie-afgevaardigden. RESPECTEER de omgeving, de bossen, de natuur, de andere weggebruikers of wandelaars (mountainbike!). GOOI géén afval langs het parcours (op straffe van uitsluiting). De WEGCODE primeert altijd (ondanks seingevers). In geval een andere deelnemer in nood verkeert: verleen eerst hulp + verwittig onze hulpdiensten en denk daarna pas aan uw eigen sportprestatie! 
 10. Wedstrijdreglement (volgt hieronder in apart document)
 11. ELKE DEELNEMER is verondersteld kennis genomen te hebben van het algemeen reglement. Hij/zij werd hiertoe voor de start formeel uitgenodigd door de organisator. Indien competitief deelnemer (of met tijdregistratie voor CYCLO-brevet) geldt diezelfde bepaling!

Reglement voor de diverse competities

 1. Uw deelname aan de wedstrijdformule betekent dat u zich conform de regelgeving van de vigerende wielerfederaties gedraagt (KBWB, FSCL).
 2. De MTB-driedaagse is een officiële meerdaagse mountainbike-wedstrijd waaraan prijzen verbonden zijn voor de top van de diverse klassementen. Het klassement is op basis van tijd en de tijd wordt geregistreerd met professionele chips. Dit wordt uitbesteed aan een volwaardig en gespecialiseerd tijdopname-bedrijf. Er wordt verder ook nog een Berg- & Puntenklassement georganiseerd (zie verder artikel).
 3. Ook Triathlon en Cross-Duathlon zijn samen met de COMBI-Tour officiële wedstrijdformats (met tijdregistratie) en ook daar worden eveneens een aantal prijzen verdeeld, volgens behaalde plaatsen in de klassementen.
 4. De CYCLO biedt alle deelnemers eveneens tijdregistratie en koppelt hieraan GOUDEN - ZILVEREN en BRONZEN brevetten. Men dient hiervoor gemiddeld 28 km/u (goud), 26 km/u (zilver) of 24 km/u (brons) te fietsen over de volledige etappes. En dit met dagelijkse toezegging van 15 minuten bonificatie, ten einde VEILIG te fietsen en onderweg ook normaal te kunnen genieten van de bevoorradingen. Er wordt ook met % verhoging van de totaaltijd gewerkt naar dames en de oudere leeftijden toe, zodat ook deze categorieën met normale inspanning, zij het voldoende vooraf getraind, nog steeds naar GOUD kunnen dingen.
  • CYCLO-marges: + 5% ten opzichte van de tijd nodig om hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES JONGER DAN 40 alsook MASTERS GEBOREN VOOR 1970 (maar na 1970)   
  •  +10% ten opzichte van de tijd nodig om de hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES GEBOREN VOOR 1980 en MASTERS GEBOREN VOOR 1980
  • +15% ten opzichte van de tijd nodig om de hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES GEBOREN VOOR 1970 en MASTERS GEBOREN VOOR 1960

 5. In géén geval kan de dag na de etappe nog een klacht van een renner wegens foute tijdregistratie ontvankelijk worden verklaard. Dit dient dus altijd te gebeuren op de dag van de etappe zelf. De wedstrijdjury zelf mag daarentegen te allen tijde (ook na het evenement) beslissen tot declassering of straftijden van een renner als daar gewettigde redenen zoals fraude, parcours niet volgen, doping… toe zijn. 
 6. In geval een deelnemer afwijkt van het parcours en dus een kortere afstand aflegt is er maar één sanctie: de uitsluiting uit het klassement. Voor de start dient men tevens het controleblad te tekenen en er wordt altijd in groep gestart. Tijd loopt voor iedereen vanaf de officiële start. De wedstrijdjury kan tijdstraffen opleggen indien inbreuken worden vastgesteld. 
 7. Er worden diverse leeftijdscategorieën aangemaakt. Master 1 is vanaf het jaar waarin men 40 wordt; master 2 vanaf het jaar dat men 50 wordt. Belofte blijft men zolang men dit jaar géén 23 wordt. Er is ook een aparte damescategorie. 
 8. Elke deelnemer betaalt voor de start 20 EUR cash met gepast geld. Dit is de waarborg voor de tijdchip die men meekrijgt. Bij verlies of niet teruggave zal de firma AM-Sportstiming nadien een factuur met bijkomend 80 EUR kosten voorleggen. 
 9. de prijzenpot wordt verdeeld na de laatste etappe en de podiumhuldiging. Wie niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking kan achteraf géén prijs meer opeisen. 
 10. Elke deelnemer verklaart zich door zijn/haar deelname akkoord met de vigerende reglementering.

REGLEMENT TRIATHLON: zie onder knop REGLEMENT (onderaan specificaties voor triathlon gebeuren)

Onze Partners